ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี