กองอาคารและสถานที่ จะดำเนินการเปิดให้บุคลากรทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สำหรับบุคลากรที่ประสงค์ใช้รถยนต์คันเดิม ให้กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำหรับผู้ใช้รถคันเดิมประวัติรถเดิม และทะเบียนรถยนต์เดิม) ให้นำบัตรบุคลากรตัวจริง และนำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเดิมมาด้วย (หมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ให้แนบพร้อมแบบฟอร์มฯ
2. สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่หรือเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ และบุคลากรที่ไม่เคยทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ให้ใช้แบบฟอร์มขอมีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตร และกรณีเปลี่ยนรถคันใหม่ ให้นำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกเดิม ที่หมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มาคืนด้วย พร้อมบัตรบุคลากรตัวจริงมาด้วย)
การติดต่อขอทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สามารถติดต่อทำบัตรอนุญาตฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานกองอาคารและสถานที่ อาคาร 13 ชั้น 2 โทรศัพท์ภายใน 5085-6 โดยขอความร่วมมือบุคลากรในการสแกนบัตรบุคลากรเพื่อให้ตรงกับหมายเลขบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ของแต่ละท่าน (การสแกนบัตรบุคลากรสแกนได้เฉพาะบัตรที่กองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกให้เท่านั้น (เฉพาะบัตรแข็งสีฟ้า)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
Download แบบฟอร์มได้ที่นี่
บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก (ประเภทบุคลากร)
แบบฟอร์มขออนุญาตบัตรผ่านเข้าออก (คันเดิม) 62-63
แบบฟอร์มขออนุญาตบัตรผ่านเข้าออก (คันใหม่) 62-63
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ กรณีรถผู้อื่น