สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp  2019 : Earn and Learn ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ในช่วงปิดภาคเรียนน้องๆจะต้องนำประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียนและประสบการณ์การจากการฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม Party Farewell ให้กับเด็กในโครงการ EnglishPlaytime โดยการเตรียมงานจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน ในเรื่องตกแต่งห้องเกมและผู้รับผิดชอบในแต่ละฐาน การบริหารเวลาในการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เมนูอาหาร สำหรับเด็ก ๆ และการจัด เตรียมอาหารรวมไปถึงการร้องเพลงสากลและร่วมเล่นดนตรีแบบเต็มวง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต