คลิก รายชื่อสมาชิกที่ครบกำหนด 5 ปี กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ให้สมาชิกติดต่อกองทุนเพื่อเซ็นรับทราบการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-23 สิงหาคม 2562

ขอเชิญร่วมงานการแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ข้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2562)