คลิก กองบริหารงานบุคคลแจ้งการขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
ขอเชิญร่วมงานการแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ข้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต