ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน ๑ ห้องประชุม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กองบริหารงานบุคคลแจ้งการขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา