หมายเหตุ : สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมา ประกอบด้วย สี กรรไกร และกาว

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมมือกับ Suan Dusit The Open คณะ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562 (รวม 17 วัน โดยเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 - 16.00 น.
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562