ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๓๐๓ และ ๓๐๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (โรงเรียนกฎหมายและการเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายในห้องพัก อาคารปราโมทย์ ๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง