ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง