บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลการแข่งขัน รายการ Philippine Culinary Cup 2019​
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เข้ารับโล่เกียรติคุณชรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561