งานวิทยบริการ สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดอบรมการใช้เครื่อง Smart Classroom เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ให้กับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  และคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 7203 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2562