โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการงาน Laorutis Mother’s Day ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ สนามหน้าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคารอารยา สุขวงศ์  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562
งานวิทยบริการ สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมการใช้เครื่อง Smart Classroom