ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.50-16.50 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ "
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562