ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active  Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 3/2562
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ "