นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มสด. แสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร