ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกันยายน 2562
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ Open Green Library ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1