รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่องรายงานแผนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับของบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 เรื่องรายงานผลการยื่นข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฯลฯ ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 สิงหาคม 2562

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active  Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต