ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2562 รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเตรียมพร้อมธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์ และเปิดรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Platform Alibaba
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SDU Research Club ครั้งที่ 3/2562