เก็บเกี่ยวความรู้อย่างไม่ท้อถอย สั่งสมเป็นประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ร่วมไปกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติหลักสูตร E-Commerce week by NEA (25ก.ค.) มีคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯเข้าร่วมวิทยากรประกอบด้วยคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Priceza.com และนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย อบรมในหัวข้อ เตรียมพร้อมธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์ วิทยากรคุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ AJ E-Commerce Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจาก Alibaba group (ประเทศไทย)  อบรมในหัวข้อ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Platform Alibabaทั้ง Basic Program และ Intensive Program

  

มสด. จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ร่วมกับ สสวท.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2562