รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะ ในการสร้างความร่วมมือในการจัดประชุมครูทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูในการร่วมขับเคลื่อนการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเตรียมพร้อมธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์ และเปิดรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าบน Platform Alibaba