ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน ๑ ห้องประชุม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562