นายสุรศักดิ์ ช้างเกตุ นายณรงค์ชัย ศรีสมบัติ และนางสาวประไพศรี อยู่คง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง
มสด. จัดประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ร่วมกับ สสวท.