อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง “ย้อนรอยวันวานเมืองเก่าทับเที่ยง” โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและจังหวัดตรัง ณ สมาคมฮั่วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 10 สิงหาคม 2562 

  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักศึกษาพิการเรียนร่วมด้านเทคโนโลยี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมประชุมเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษาและ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง