คลิก 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว (open green library)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3H-sFwW9UYbfiw0pXxBONnmpf-9dQ6qiqfJgZVZXdUUtkig/viewform

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนจิตอาสา
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมมือกับ Suan Dusit The Open คณะ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562 (รวม 17 วัน โดยเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 - 16.00 น.