รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนจิตอาสา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดสัมมนา “เดินหน้าวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ Open Green Library ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1