นายธงชัย ศรีดามา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11(35)/2562 โดยมีวาระ เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ ประจำกรกฎาคม 2562 รายงานผลการสอบทานรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฯลฯ ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562