โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5590 

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 2)