สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรกรบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์” และ หัวข้อ “การปรับตัวสู่การทำงานเป็นนักทรัพยากรมนุษย์” โดยคุณจิรภัทร อินหลวง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 11608 ชั้น 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต