สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “กีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อส่งเสริมบุคลากรมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สามารถติดตามรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Senate_SDU