หลักสูตรฝึกปฎิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10x
ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจพร้อมการวัดด้วย KPIs มาใช้ “วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ (OKRs –Objectives & Key Results) “ ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตั้งเป้าหมายของหน่วยธุรกิจ/องค์กร/ฝ่ายงาน ทีมงานและบุคคล จนมีการกล่าวขานกันอย่างมากมายของ Intel โดย CEO –Andy Grove ที่ปรับ MBO มาใช้กำหนดเป้าหมายทีมธุรกิจ และหน่วยงานด้านนวัตกรรมด้วย OKRs (Objectives & Key Results) หลังจากนั้น John Doerr ได้มานำเสนอให้ Google ได้ปรับใช้จนได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในหลากหลายธุรกิจและองค์กรชั้นนำยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

ดร.ดนัย เทียนพุฒ ที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านการจัดการกลยุทธแนวใหม่ (New Strategic Management) กลยุทธ์การตลาด และการกำหนดเป้าหมายและ ดัชนีวัดผลสำเร็จ (Goal Setting & KPIs) รวมถึงการจัดการผลงานแนวใหม่ (New PM) เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและวิทยากรนำสัมมนาให้ธุรกิจชั้นนาทั้งองค์กรภาคเอกชน กลุ่มนำ้มันและพลังงาน กลุ่มยานยนต์ กลุ่มธนาคาร การเงินและประกันภัย กลุ่มธุรกิจการเดินเรือ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ รัฐวิสาหกิจระดับแนวหน้าของประเทศ และภาครัฐ (เคยเป็นที่ปรึกษาพัฒนาความสามารถให้สำนักงาน ก.พ.) และอีกหลายแห่งมาอย่างยาวนาน ให้เกียรติรับเชิญมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากธุรกิจสู่ธุรกิจในหลักสูตรนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=274

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระทะไฟฟ้าแบบกระดก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยระบบกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๑๑ ชุด ระยะเวลา ๑ ปี