ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2019 Empowering the Next Gen for the Future : ขุนพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต-สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม