รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการประกอบอาหารและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 62

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.chefschool.dusit.ac.th/newsdetail.php?id=1349

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระทะไฟฟ้าแบบกระดก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยศิลปากร