ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๖๐ ลูก