ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระทะไฟฟ้าแบบกระดก จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๒

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงิน-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการประกอบอาหารและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน