สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ “กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด” โดยมี ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ กล่าวเปิดการประชุม และอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง กรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และติดตามการดำเนินงานฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

  

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) และ The Asia Joint Conference on Computing : AJCC ครั้งที่ 2/2562
การประชุมเตรียมงานการศึกษาพิเศษ ในโครงการเสริมความรู้ด้านทฤษฎีและแนวปฎิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนหูหนวก