ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) และ The Asia Joint Conference on Computing : AJCC ครั้งที่ 2/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานความคืบหน้าในการจัดประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) และ The Asia Joint Conference on Computing : AJCC   ทั้งนี้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 37 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดกิจกรรม”ดูโรงเรียนเพื่อลูกรัก”ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักกิจการพิเศษ มสด. ประชุมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด