หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ ยูบีเอ็ม เอเชีย  ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ นางสาวจันทกานต์ แพทยขิม รายการ Modern Thai  นางสาวอรนรินทร์ ศรีดี รายการ Street Food นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล รายการ Street Food ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายจงรัก หลินศรี รายการ Modern Thai และรายการ Classic Thai  นางสาวพิชญานิน ตอนมา รายการ Cold Plated Dessert นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ รายการ Duck ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนายพงศ์พิพัฒน์ บุญสม  นางสาววรางคณา แสนกล้า  นายติณณภพ บุญครอง  นางสาวจารุวรรณ อินทะวงศ์  นางสาวอนัญญา อุนตะกูล  นางสาวพรชิตา คงสุวรรณ์  นางสาวไอริณ เสร็จกิจ  นายฐิติวัสส์ สินนุกูล ได้รับรางวัลชมเชย  เมื่อวันที่ 4 – 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

  

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของรองอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 19(11) (112)/2562