ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของรองอธิการบดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2562

  

มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ : Growing Up Together” รุ่นที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25