ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษครั้งที่ 4(4)/2562 โดยมีวาระเรื่องสรุปรายงานการประชุมด้านการเงินของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส),(ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพพ.ศ. …. และแบบแนบท้ายประกาศฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

  

 

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะงานบริการของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ : Growing Up Together” รุ่นที่ 1