ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับทีมงานสานสัมพันธ์ครอบครัวอบต.บ่อน้ำร้อน จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว อบต.บ่อน้ำร้อน โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเติมเต็มสานสายใยรักในครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก ในวันที่ 7-8 ก.ย. 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหรรณพาราม
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง