กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (1)
ทะเบียนประวัติ
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใบกิจกรรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ
ใบกิจกรรมหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
ใบกิจกรรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองฯ ชำนาญการพิเศษ
ใบกิจกรรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองฯ เชี่ยวชาญ
แผนที่เดินทางมาหน่วยพัฒนาและสถานที่พักใกล้เคียง
หรือดูรายละเอียดเได้ที่ http://www.hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=186

หมายเหตุ

  • หากมีผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับการพัฒนาในครั้งต่อไป (ในลำดับที่เกินกำหนด)
  • หากมีผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรน้อยกว่า 35 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนเข้ารับการพัฒนาในครั้งต่อไป
  • ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ในวันแรกของการอบรม

หลักสูตรชำนาญการพิเศษ ค่าลงทะเบียน           จำนวน  4,000 บาท

หลักสูตรเชี่ยวชาญ ค่าลงทะเบียน                    จำนวน   5,000 บาท

  • ผู้ผ่านการพัฒนาจะได้รับวุฒิบัตรในวันสุดท้ายของการอบรม

สถานที่จัดอบรม

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

สอบถามเพิ่มเติม

คุณพัชรี น้ำค้าง  โทร. 02-241-6544-6, 092-720-6688

โทรสาร. 02-668-9411  เว็บไซต์  www.hcdsuandusit.com  / www.dusit.ac.th

หรือ inbox มาได้ที่ fanpage www.facebook.com/hcdteacher1

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ อบรมอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒