คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี  จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหรรณพาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านปฏิบัติการด้านเคมี  ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน  2562 ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 7 และห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 

  

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(42)/2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ทีมงานสานสัมพันธ์ครอบครัว อบต.บ่อน้ำร้อน จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว