ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

ขอเชิญร่วมงาน SDU มีโชว์ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สถาบันขงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยในระดับท้องถิ่น”