ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายใน IP Phone วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยเพลิงไหม้และแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง