สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน)
เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท

สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน
ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นเอกสาร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
มสด.จัด “จิบกาแฟ..แลพระเครื่อง 77 จว.” สนับสนุนทุน นศ.