สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน)
เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท

สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน
ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย(ตัว F1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน) เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563