ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการซื้อรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝากกล่องเอกสาร จำนวน ๑,๗๕๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ลิฟท์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย(ตัว F1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง