ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (สำหรับเดือน พฤศจิกายน) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)