ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝากกล่องเอกสาร จำนวน ๑,๗๕๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการซื้อรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน