1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๒
  2. แบบสมัคร / เสนอชื่อ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (สำหรับเดือน พฤศจิกายน) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง