มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ โรงเรียนการเรือน และงานอนามัยและสุขาภิบาล กองอาคารและสถานที่ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารแบบ In-house Training ให้กับบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รุ่นที่ 9 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร